Vietnam bitcoin schimb. Curs Criptomonede

Convertiți Bitcoins (BTC) şi Vietnam Dong (VND): Calculator schimb valutar

Părțile își confirmă angajamentul față de principiile generale ale dreptului internațional astfel cum sunt definite în obiectivele și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, reafirmate în Declarația Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din privind principiile dreptului internațional în materie de relații de prietenie și de cooperare între state în conformitate cu Carta ONU, precum și în alte tratate internaționale relevante, expresie, inter alia, a statului de vietnam bitcoin schimb și a principiului pacta sunt servanda ; și în ceea ce privește respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului consfințite de Declarația Universală a Drepturilor Omului a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și de alte instrumente internaționale relevante privind drepturile omului la care participă părțile, care reprezintă vietnam bitcoin schimb politicilor interne și internaționale ale ambelor părți și care constituie un element esențial al prezentului acord.

Părțile își confirmă angajamentul în ceea ce privește cooperarea în continuare în vederea îndeplinirii depline a obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internațional, inclusiv a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, prin respectarea obligațiilor internaționale reciproce existente, aplicabile părților.

Această dispoziție reprezintă un element esențial al prezentului acord. Părțile își confirmă angajamentele față de Consensul european privind dezvoltarea dinde Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutoarelor convenită la Forumul la nivel înalt privind eficacitatea ajutoarelor dinde Agenda de acțiune de la Accra convenită la cel de al treilea forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutoarelor și de Declarația de bază de la Hanoi privind eficacitatea ajutoarelor convenită înîn vederea îmbunătățirii în continuare a rezultatelor cooperării pentru dezvoltare, inclusiv a progreselor în ceea ce privește deblocarea ajutoarelor și crearea unor mecanisme de ajutor mai predictibile.

vietnam bitcoin schimb toate schimburile bitcoin

Părțile își confirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă în toate dimensiunile acesteia, de a coopera pentru a găsi soluții la problemele pe care le ridică schimbările climatice și globalizarea și pentru a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite pe plan internațional, inclusiv a celor incluse în cadrul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

Părțile sunt de vietnam bitcoin schimb ca, în punerea în aplicare a tuturor activităților de cooperare din cadrul prezentului acord, să se țină seama de nivelurile de dezvoltare, de nevoile și de capacitățile respective ale acestora. Părțile confirmă rolul major al comerțului în dezvoltare și faptul că programele preferențiale de schimburi comerciale contribuie la promovarea dezvoltării țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv a Vietnamului.

Părțile convin ca acțiunile de cooperare în temeiul prezentului acord să se desfășoare în conformitate cu legislațiile, normele și regulamentele interne respective ale acestora. Articolul 2 Scopurile cooperării Pentru a-și consolida relațiile bilaterale, părțile se angajează să poarte un dialog amplu și să promoveze în continuare cooperarea în toate domeniile de interes reciproc.

Articolul 3 Cooperare în organizațiile regionale și internaționale 1. Părțile convin, de asemenea, să promoveze cooperarea în aceste domenii între grupuri de reflecție, universități, organizații neguvernamentale, mediul de afaceri și media, prin organizarea de seminare, conferințe și alte activități aferente, cu condiția ca o astfel de cooperare să aibă la bază consensul reciproc. Articolul 4 Cooperare bilaterală și regională 1. Pentru fiecare domeniu de dialog și de cooperare în cadrul prezentului acord, și menținând accentul cuvenit pe chestiunile care țin de cooperarea bilaterală, părțile convin să desfășoare activitățile aferente în plan bilateral sau regional ori într-o combinație a celor două planuri.

Curs valutar BNR curs schimb EUR banci curs de schimb Crypto Bitcoin Ethereum curs RON USD

Pentru a alege planul de cooperare adecvat, părțile vor avea în vedere obținerea unui impact maxim asupra tuturor părților interesate, precum și o mai mare implicare a acestora, concomitent cu utilizarea optimă a resurselor disponibile, ținând seama de fezabilitatea politică și vietnam bitcoin schimb și bitcoin instant gratuit asigurarea coerenței cu alte activități care angrenează membrii Uniunii și ai ASEAN.

Cooperarea poate, dacă este cazul, să includă sprijin pentru integrarea ASEAN și consolidare comunitară. Dacă este cazul, părțile pot să decidă extinderea sprijinului financiar pentru a include activitățile de cooperare în domeniile prevăzute de acord sau în legătură cu acesta, în conformitate cu procedurile și resursele financiare ale fiecăreia.

Această cooperare poate sprijini, în special, punerea în aplicare a reformelor socioeconomice ale Vietnamului și poate include măsuri de consolidare a capacităților, cum ar fi organizarea de sisteme de formare, ateliere și seminare, schimburi de experți, studii, precum și alte acțiuni convenite de părți, în conformitate cu strategiile de asistență pentru dezvoltare ale donorilor.

Obiectivele centrale ale cooperării pentru dezvoltare sunt atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului precum și eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și integrarea în economia mondială.

VBTC - //Cumpărați și vindeți Bitcoin în Vietnam

Obiectivele cooperării pentru dezvoltare țin seama de strategiile și programele de dezvoltare socioeconomică ale Vietnamului. Părțile recunosc rolul-cheie ale cooperării pentru dezvoltare dintre acestea în abordarea provocărilor privind dezvoltarea ale Vietnamului.

Părțile convin să promoveze activități de cooperare în conformitate cu procedurile și resursele fiecăreia. Articolul 6 Obiectivele cooperării Vietnam bitcoin schimb cooperării pentru dezvoltare ale părților au drept scop, printre altele: a obținerea unei creșteri economice durabile; b promovarea dezvoltării umane și sociale; c promovarea reformelor instituționale și a dezvoltării; d promovarea gestionării durabile și a regenerării mediului, precum și a celor mai bune practici în acest domeniu și a conservării resurselor naturale; e prevenirea și reducerea consecințelor schimbărilor climatice; f sprijinirea politicilor și instrumentelor care urmăresc integrarea progresivă în economia și comerțul mondial.

Articolul 7 Formele de cooperare 1. Pentru fiecare sector de cooperare din cadrul acestui titlu, părțile convin să desfășoare activități la nivel bilateral sau regional sau o combinație a acestora, inclusiv prin cooperare tripartită.

Formele de cooperare dintre părți pot include: a dezvoltare și asistență tehnică pentru programe și proiecte, astfel cum s-a convenit de către părți; b consolidare a capacităților prin cursuri de formare, ateliere și seminare, schimburi de experți, studii și cercetare comună între părți; c analizare a unor alte forme de finanțare pentru dezvoltare, dacă este cazul; d schimb de informații și de cele mai bune practici în ceea ce privește eficacitatea ajutoarelor.

Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora, atât către actori statali, cât și nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări pentru stabilitatea și securitatea internațională, reafirmând totodată drepturile legitime ale părților la cercetare, dezvoltare, utilizare, schimburi comerciale și transfer de tehnologii biologice, chimice și nucleare și al materialelor aferente, în scopuri pașnice, în conformitate cu tratatele și convențiile la care sunt părți.

Prin urmare, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora, prin respectarea deplină și punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor existente care revin fiecăreia în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea, precum și a altor obligații internaționale relevante aplicabile părților.

Părțile convin ca această dispoziție să reprezinte un element esențial al acordului. Părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora prin: a întreprinderea demersurilor în vederea semnării, ratificării sau a participării, după caz, la toate tratatele și acordurile internaționale relevante, precum și în vederea punerii integrale în aplicare a obligațiilor prevăzute de acestea; b stabilirea, avându-se în vedere, în mod bitcoin atm jakarta, capacitatea fiecărei părți, a unui sistem efectiv de controale ale exporturilor naționale, care să verifice exportul și tranzitul mărfurilor legate de armele de distrugere în masă, inclusiv controlul utilizării finale a tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce vietnam bitcoin schimb armele de distrugere în masă, și care vietnam bitcoin schimb prevadă sancțiuni eficiente în cazul încălcării procedurilor de control al exporturilor, conform Rezoluției a CSONU, fără ca activitățile obișnuite și legale de import și de export, precum și tranzacțiile financiare să fie afectate.

Aceasta poate include furnizarea de asistență, inclusiv consolidarea capacităților. Părțile convin să desfășoare un dialog politic constant care să însoțească și să consolideze aceste elemente. Articolul 9 Cooperarea privind combaterea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor SALWsub toate formele acestuia 1.

Părțile recunosc faptul că fabricarea, transferul și circulația ilicite vietnam bitcoin schimb armelor de calibru mic și a armamentului ușor, sub toate formele, inclusiv acumularea lor excesivă și răspândirea necontrolată continuă să constituie o amenințare gravă pentru pacea și securitatea internațională, reafirmând totodată drepturile legitime ale părților de a fabrica, importa și deține arme de calibru mic și armament ușor pentru autoapărare și nevoi legate de securitate.

Părțile convin să respecte și să pună în aplicare pe deplin obligațiile care le revin în vederea combaterii comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, sub toate formele acestuia, în temeiul acordurilor internaționale în vigoare la care sunt părți și al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, precum și angajamentele din cadrul altor instrumente internaționale relevante aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acțiune al Organizației Națiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor sub toate formele.

Părțile se angajează să instituie un dialog, după caz, cu scopul de a schimba opinii și informații și de a dezvolta o înțelegere comună a chestiunilor și a problemelor legate de comerțul ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, precum și pentru a consolida capacitatea părților de a preveni, combate și eradica acest tip de comerț.

Articolul 10 Cooperarea pentru combaterea terorismului Părțile reafirmă importanța luptei împotriva terorismului cu respectarea deplină a legii, inclusiv a Cartei ONU, a legislației privind drepturile omului, refugiații și ajutorul umanitar internațional.

În acest cadru și în concordanță cu strategia globală a ONU de combatere a terorismului prevăzută în Rezoluția nr. Articolul 11 Cooperare judiciară 1.

Clienții mei

Părțile convin să coopereze în chestiuni juridice, legate de consolidarea statului de drept și a instituțiilor, la toate nivelurile, în domeniile administrației, justiției și asigurării respectării legilor. Părțile convin să coopereze în ceea ce privește îmbunătățirea capacității judiciare și a sistemului juridic în domenii precum dreptul civil, dreptul procedural civil, dreptul penal și dreptul procedural penal, precum și să realizeze schimb de informații privind sistemele juridice și legislația.

Părțile convin, de asemenea, să coopereze în domeniul justiției penale internaționale.

vietnam bitcoin schimb btc 2sem syllabus

Părțile consideră că cele mai grave infracțiuni care afectează comunitatea internațională nu trebuie lăsate nepedepsite, iar investigarea eficace a acestora trebuie asigurată prin luarea de măsuri vietnam bitcoin schimb la nivelul corespunzător.

Părțile consideră Curtea Penală Internațională o instituție progresistă și independentă care acționează pentru pacea și justiția internațională. Părțile convin să coopereze în vederea consolidării cadrului juridic destinat prevenirii și pedepsirii celor mai vietnam bitcoin schimb crime care afectează comunitatea internațională și să aibă în vedere posibilitatea aderării la Statutul de la Roma.

Părțile sunt de acord că dialogul și cooperarea pe această temă ar fi benefice. Părțile se angajează într-un dialog pe teme comerciale și conexe, la nivel bilateral și multilateral, în vederea consolidării relațiilor comerciale bilaterale și dezvoltării sistemului de schimburi comerciale multilaterale. Părțile se angajează să promoveze dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale dintre părți, pentru a le aduce la cel mai înalt nivel, în vietnam bitcoin schimb ambelor părți.

Acestea se angajează să instituie condiții mai bune și predictibile de acces pe piață, prin eforturi menite să elimine barierele comerciale, în special prin eliminarea la timp a barierelor netarifare și a restricțiilor comerciale și prin luarea de măsuri în vederea creșterii transparenței, ținând seama de activitatea desfășurată de organizațiile internaționale în domeniu, la care ambele părți sunt membre.

Recunoscând rolul indispensabil al comerțului în dezvoltare și faptul că sistemele preferențiale de comerț, inclusiv sistemul generalizat de astăzi valoarea de piață bitcoină SGPprecum și tratamentul special și diferențiat indicat de OMC s-au dovedit a fi benefice pentru țările în curs de dezvoltare, părțile depun eforturi pentru intensificarea consultărilor privind punerea efectivă în aplicare a acestora.

Părțile țin seama de nivelul de dezvoltare al fiecăreia în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor din cadrul acestui titlu. Părțile se informează reciproc cu privire la evoluția politicilor comerciale și a politicilor conexe, cum ar fi politica agricolă, politica privind siguranța alimentară, politica în domeniul protecției consumatorilor și politica de mediu. Părțile încurajează dialogul și cooperarea în vederea dezvoltării relațiilor lor comerciale și investiționale, inclusiv soluționarea problemelor comerciale și furnizarea de asistență tehnică și programe de consolidare a capacităților pentru a aborda aspecte comerciale, printre altele în domeniile menționate în cadrul acestui titlu.

Vietnamese dong (VND) Price to USD - Live Value Today | Coinranking

Pentru a își utiliza potențialul și complementaritatea economică, părțile depun eforturi în vederea explorării și căutării de mai multe oportunități și soluții care să le consolideze relațiile comerciale și investiționale, inclusiv, dacă este cazul, negocierea unor acorduri de liber schimb și de alt tip, de interes reciproc. Articolul 13 Dezvoltarea comerțului 1. Părțile se angajează să dezvolte, să diversifice și să intensifice comerțul între ele și să îmbunătățească competitivitatea produselor lor pe vietnam bitcoin schimb locale, regionale și internaționale.

Cooperarea dintre părți în acest scop va urmări, în special, intensificarea consolidării capacităților în domenii precum strategiile de dezvoltare a comerțului, optimizarea potențialului comercial, inclusiv preferințele SGP, competitivitatea, promovarea transferului de tehnologii între întreprinderi, transparența politicilor, legi și reglementări, informațiile privind piața, dezvoltarea instituțională și crearea de rețele la nivel regional.

Părțile utilizează la bitcoin tradingview ajutorul pentru comerț și alte programe suplimentare de asistență în scopul intensificării comerțului și investițiilor între ele.

Articolul 14 Chestiuni sanitare și fitosanitare și de bunăstare a animalelor 1. Părțile convin în continuare să coopereze cu privire la chestiunile SFS și să promoveze cooperarea între ele în acest domeniu prin consolidarea capacităților și prin asistență tehnică, specifică nevoilor fiecărei părți menită să sprijine respectarea cadrului juridic al celeilalte părți, inclusiv în ceea ce privește siguranța alimentară, sănătatea plantelor și a animalelor și utilizarea standardelor internaționale.

Părțile convin să coopereze în domeniul bunăstării animalelor în funcție de necesități, inclusiv asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea unor standarde de bunăstare a animalelor. Părțile desemnează puncte de contact pentru comunicarea având ca obiect aspectele prevăzute în prezentul articol. Articolul 15 Bitcoinele automate de tranzacționare tehnice în calea comerțului 1.

vietnam bitcoin schimb crypto semnale telegram gratuit

Părțile promovează aplicarea standardelor internaționale și cooperează și fac schimb de informații referitoare la standarde, reglementări tehnice și proceduri de evaluare a conformității, în special în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerțului BTC. Părțile se angajează să facă schimb de informații din etapele de început ale elaborării de noi acte normative în domeniul BTC.

În acest scop, părțile încurajează orice măsuri care vietnam bitcoin schimb reducerea decalajelor dintre acestea în domeniul evaluării conformității și al standardizării, precum și al creșterii convergenței și compatibilității între sistemele fiecărei părți în acest sector. Părțile convin să facă schimb de opinii asupra acestei chestiuni și să analizeze posibilitatea aplicării unei certificări terțe în vederea facilitării fluxului comercial dintre ele.

Cooperarea în ceea ce privește barierele tehnice în calea comerțului se desfășoară, printre altele, sub formă de dialog pe canale corespunzătoare, proiecte comune, asistență tehnică și programe de consolidare a capacităților.

Lupta împotriva lui DOJ poate fi cea mai importantă din istoria securității datelor Ieri, Apple a fost comandat de un judecător de tribunal federal american pentru a asista Departamentul de Justiție DOJ în deblocarea unui iPhone folosit de unul dintre șoferii din atacurile de la San Bernadino. Decizia impune Apple să creeze programe malware care dezactivează o funcție de securitate încorporată care provoacă dispozitivul să-și șterge memoria după 10 încercări de conectare nereușite. Dezactivarea ac Veți primi acum recomandări Netflix de la oameni din cealaltă parte a lumii Netflix tocmai a anunțat că lansează o nouă abordare globală a conținutului care nu mai restricționează recomandările pentru persoanele din țara dvs. Acum folosiți date de la oameni din întreaga lume pentru a recomanda filme și emisiuni TV pe baza a ceea ce vă place, mai degrabă decât să le limitați la ceea ce este fierbinte în vietnam bitcoin schimb. Gustul personal b Este oficial: Apple confirmă că achiziția Beats este completă Apple ne-a confirmat că a primit aprobarea americană de reglementare pentru achiziționarea lui Beats.

Părțile desemnează, dacă este necesar, puncte de contact pentru comunicarea având ca obiect aspectele prevăzute în prezentul articol. Articolul 16 Cooperarea în materie vamală și de facilitare a comerțului 1. Părțile: a fac schimb de experiență și de cele mai bune practici și analizează posibilitățile de simplificare a procedurilor de import, export, precum și a altor proceduri vamale; b asigură transparența regimului vamal și a reglementărilor de facilitare a comerțului; c dezvoltă cooperarea în materie vamală vietnam bitcoin schimb mecanisme eficace de asistență administrativă reciprocă; d urmăresc convergența de opinii și acțiuni comune în contextul inițiativelor internaționale relevante, inclusiv facilitarea comerțului.

Părțile acordă o atenție specială, printre altele, a creșterii dimensiunii privind securitatea și siguranța în ceea ce privește comerțul internațional; b asigurării mai eficace și mai eficiente a respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul regimului vamal; c asigurării unei abordări echilibrate între facilitarea comerțului și lupta împotriva fraudei și a neregulilor.

Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute în prezentul acord, părțile își exprimă interesul de a examina în viitor posibilitatea încheierii unor protocoale privind cooperarea în domeniul vamal și asistența administrativă reciprocă, în cadrul instituțional stabilit în prezentul acord. Părțile continuă să depună eforturi în vederea mobilizării de resurse de asistență tehnică pentru a sprijini punerea în aplicare a cooperării în materie vamală și a reglementărilor de facilitare a comerțului în temeiul prezentului acord.

Articolul 17 Investiții Părțile încurajează intensificarea fluxului de investiții prin dezvoltarea unui mediu atractiv și stabil pentru investiții printr-un dialog consecvent, menit să sporească înțelegerea și cooperarea în domeniul investițiilor, să exploreze mecanismele administrative de facilitare a fluxurilor investiționale și să promoveze norme stabile, transparente și deschise, precum și condiții de concurență echitabile pentru investitorii părților.

Articolul 18 Politica în domeniul concurenței 1.

  • В лесу послышались торопливая поступь, тонкий свист, и три темных силуэта со странными ружьями окружили Ричарда.
  • Коллеги Синего Доктора принесли сложные анатомические рисунки внутренностей октопауков, объяснили назначение основных органов пищеварительной системы.

Părțile mențin normele și autoritățile în domeniul concurenței. Acestea promovează aplicarea normelor menționate în mod efectiv, nediscriminatoriu și transparent pentru a favoriza securitatea juridică în teritoriile lor respective.

În acest scop, părțile pot desfășura activități de consolidare a capacităților și alte activități de cooperare în cadrul dezvoltării și punerii în aplicare a normelor și regulamentelor în domeniul concurenței, sub rezerva disponibilității finanțării în cadrul instrumentelor și programelor de cooperare ale părților.

vietnam bitcoin schimb curs bitcoin dollar

Articolul 19 Servicii Părțile instituie un dialog periodic având drept principal obiectiv schimbul de informații cu privire la cadrele de reglementare ale părților, în vederea identificării celor mai bune practici, promovării accesului fiecăreia pe piața celeilalte, inclusiv e-comerțul, promovarea accesului la sursele de capital și la tehnologie, precum și promovarea comerțului în domeniul serviciilor între ambele regiuni și pe piețele din țări terțe.

Articolul 20 Protecția drepturilor de proprietate intelectuală 1. Părțile convin asupra intensificării cooperării privind protecția proprietății intelectuale și asigurarea respectării legii, inclusiv privind mijloacele corespunzătoare de facilitare a protecției și înregistrării indicațiilor geografice ale celeilalte părți pe teritoriile lor respective, ținând seama de normele, practicile și evoluțiile la nivel internațional în acest domeniu, precum și de capacitățile fiecăreia.

Cooperarea se desfășoară sub formele convenite de părți, inclusiv schimbul de informații și experiență pe teme precum practica, promovarea, difuzarea, raționalizarea, gestionarea, armonizarea, protecția și asigurarea respectării și aplicarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, prevenirea abuzurilor de astfel de drepturi, combaterea contrafacerii și a pirateriei, incluzând, printre altele, înființarea și consolidarea unor organizații pentru controlul și protecția unor astfel de vietnam bitcoin schimb.

Articolul 21 Participare sporită a actorilor economici 1. Părțile încurajează și facilitează activitatea camerelor de comerț și industrie precum și cooperarea dintre asociațiile profesionale ale părților, în vederea promovării comerțului și a investițiilor în domenii de interes reciproc. Părțile încurajează dialogul dintre organismele lor de reglementare și actorii din sectorul privat în vederea discutării ultimelor evoluții în domeniul comerțului și investițiilor, analizării nevoilor de dezvoltare ale sectorului privat și schimbului de opinii cu privire la cadrele strategice pentru consolidarea competitivității întreprinderilor.

Ce este Bitcoin? Bitcoin este o rețea open source, peer2peer, digitală creată în de către autorul pseudoanonim Satoshi Nakamoto. Protocolul permite utilizatorilor să trimită, păstreze și primească valoare, la costuri semnificativ mai mici și într-un interval de timp scurt.

Articolul 22 Consultări În vederea asigurării securității și predictibilității în relațiile lor comerciale bilaterale, părțile convin să se consulte, fără întârziere și cât mai repede posibil, la cererea uneia din părți, cu privire la orice diferend care ar putea apărea în legătură cu comerțul sau cu chestiuni conexe, din cadrul acestui titlu. O asemenea cooperare vizează, în special, punerea în aplicare și promovarea standardelor și instrumentelor internaționale relevante, cum ar fi Convenția ONU privind criminalitatea organizată transnațională și protocoalele adiționale, precum și Convenția ONU împotriva corupției, dacă este cazul.

Articolul 24 Cooperarea pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului 1. Părțile convin asupra necesității de a acționa și de a coopera pentru a preveni riscul utilizării în scopuri ilegale a sistemelor lor financiare și spălarea veniturilor rezultate din orice activitate infracțională gravă, conform recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională GAFI.

Bitcoin to dong vietnamez conversion cheatsheet

Ambele părți convin să promoveze formarea și asistența tehnică în vederea elaborării și punerii în aplicare a reglementărilor, precum și a funcționării bitcoin dificultate așteptată a mecanismelor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Cooperarea va permite, în special, schimburi de informații relevante între autoritățile competente ale părților, în cadrul legislațiilor respective ale acestora, pe baza unor standarde corespunzătoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, echivalente cu cele adoptate de părți și de organismele internaționale care acționează în acest domeniu, cum vietnam bitcoin schimb fi Grupul de Acțiune Financiară Internațională GAFI.

Articolul 25 Cooperarea în domeniul drogurilor ilicite 1. Părțile cooperează în vederea asigurării unei abordări globale și echilibrate prin vietnam bitcoin schimb eficace și coordonare între autoritățile competente care includ asigurarea respectării legii, regimul vamal, sănătatea, justiția și sectorul afacerilor interne, precum și alte sectoare relevante, în scopul reducerii furnizării inclusiv cultivarea ilicită a macului pentru opium și producerea de droguri sintetice traficului și a cererii de droguri ilicite, precum și a impactului acestora asupra utilizatorilor de droguri și asupra societății în general și pentru a obține un control mai eficace al precursorilor.

Părțile convin cu privire la modalitățile de cooperare în vederea atingerii acestor obiective. Acțiunile au la bază principiile comune pe care se întemeiază convențiile internaționale relevante la care participă părțile, declarația politică, declarația privind principiile orientărilor care trebuie urmate pentru reducerea cererii de droguri și măsurile privind creșterea cooperării la nivel internațional în vederea vietnam bitcoin schimb problemei drogurilor la nivel mondial, adoptate de cea de A douăzecea sesiune specială a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind drogurile din iunieprecum și declarația politică și planul de acțiune adoptate la cea de A a sesiune a Comisiei Organizației Națiunilor Unite privind stupefiantele din martie Cooperarea dintre părți include acordarea de asistență tehnică și administrativă, în special în următoarele domenii: elaborarea legislației și a politicilor naționale, crearea de instituții și de centre de informare și monitorizare la nivel național, formarea personalului, cercetarea în domeniul drogurilor, eforturile de reducere a cererii și a efectelor nocive ale drogurilor, cooperarea judiciară și polițienească și controlul eficace al precursorilor legat de fabricarea ilicită a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope.

Părțile pot conveni să coopereze și în alte domenii. Articolul 26 Protecția datelor cu caracter personal 1. Părțile convin să coopereze în vederea îmbunătățirii nivelului de protecție a datelor cu caracter personal la cele mai înalte standarde internaționale, după caz, cum ar fi cele din instrumentele internaționale, în măsura în care acestea se aplică părților.

Cooperarea în materie de protecție a datelor cu caracter personal poate cuprinde, printre altele, asistența tehnică sub formă de schimb de informații și de expertiză.

Părțile reafirmă importanța eforturilor comune de gestionare a fluxurilor de migrație între teritoriile lor. În vederea consolidării cooperării, părțile instituie un dialog amplu privind totalitatea aspectelor legate de migrație.

Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere? Traduceți descrierea înapoi în engleză Statele Unite ale Americii Traduceți FinanceX is a world-class digital asset exchange that provides the ability to trade in local currencies fiat. Traders can buy, sell and manage digital assets in fiat without any constraints or any risk of exchange rates.

Aspectele legate de migrație se includ în strategiile naționale de dezvoltare economică și socială ale țărilor de origine, de tranzit sau de destinație ale migranților. Cooperarea dintre părți se bazează pe o evaluare a cerințelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă și este pusă în aplicare în conformitate cu legislația Uniunii și cea națională relevante, în vigoare.

În cadrul cooperării care vizează prevenirea și ținerea sub control a migrației ilegale, părțile, fără a aduce atingere cerinței de protecție a victimelor traficului de persoane, convin, în cele ce urmează, următoarele: a odată ce autoritățile vietnameze confirmă cetățenia vietnameză a unei persoane care urmează a fi readmisă, în conformitate cu legislația națională sau cu acordurile relevante existente, Vietnamul admite orice cetățean al său prezent în mod ilegal pe teritoriul unui stat membru, la cererea autorităților competente ale acestuia din urmă, fără întârziere; b odată ce autoritățile competente ale statului membru în cauză confirmă cetățenia unei persoane care urmează a fi readmisă, în conformitate cu legislația națională sau cu acordurile relevante existente, fiecare stat membru admite orice cetățean al său prezent în mod ilegal pe vietnam bitcoin schimb Vietnamului, la cererea autorităților competente ale acestuia din urmă, fără întârziere.

Ațiputeafiinteresat